Administrative delegeringsbestemmelser 2019-2023

Formål

Kommunestyret vedtok 23. september 2020 følgende administrative delegeringsbestemmelser som er beskrevet under.

Omfang/Virkeområde

1. Kommunestyrets delegering av myndighet til administrasjonssjefen
 • Myndighet til å fatte vedtak i alle saker som gjelder kommunens løpende drift.
 • Myndighet til å inngå avtale om tjenesteyting til enkeltpersoner i form av enkeltvedtak etter forvaltningsloven og myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
 • Enkeltvedtak etter:
  • Plan- og bygningsloven
  • Forurensingsloven
  • Jordloven
  • Viltloven
  • Alkoholloven

Skal legges frem for det politiske organet kommunestyret bestemmer som delegerte saker («DS»).

 • Myndighet til å fordele kommunens drifts- og investeringsbudsjett innenfor hvert enkelt kommunalområdes budsjettansvar, begrenset av de rammer som følger av kommunestyrets budsjettvedtak.
 • Myndighet til ved anvisning å disponere kommunens drifts- og investeringsbudsjett innenfor de rammer som følger av kommunestyrets budsjettvedtak.
 • Myndighet til å inngå avtaler om kjøp og salg av varer og tjenester på kommunens vegne ved bruk av fullmaktene i de fire først hovedpunktene nevnt over.
 • Myndighet til å opprette og nedlegge stillinger, foreta ansettelser og inngå arbeidsavtaler.
 • Myndighet til å fastsette styrende dokumenter og reglementer for kommunens administrative virksomhet.
 • Myndighet til å videredelegere myndighet gitt i punktene over.

Myndigheten skal utøves innenfor de rammer som er fastlagt i kommuneloven og særlovermed forskrifter, og i samsvar med de avtaler hvor kommunestyret eller annet bemyndigetpolitisk organ er part på kommunens vegne.

2. Saker som skal gis politisk behandling

Følgende saker ligger utenfor området for kommunedirektørens avgjørelses myndighet, ogskal fremmes av kommunedirektøren for behandling av kommunestyret eller annetbemyndiget politisk organ:

 • Saker som på en vesentlig måte endrer et ubestemt antall personers rettigheter eller plikter overfor Horten kommune, herunder endringer i Horten kommunes ulike vedtekter.
 • Saker som på en vesentlig måte endrer omfanget eller kvaliteten på kommunenes tjenestetilbud til innbyggerne, slik dette er beskrevet i tjenestebeskrivelser eller på annet skriftlig måte.
 • Omprioriteringssaker, det vil si saker som krever omfordeling av politisk vedtatte rammer i driftsbudsjettet eller investeringsbudsjettet.
 • Bevilgningssaker, det vil si saker hvor kommunestyret ikke har bevilget drifts- og/eller investeringsmidler, og hvor saken krever at bevilgning gis som del av vedtaket. (Budsjettjusteringssak).
 • Saker av vesentlig forretningsmessig interesse for kommunen eller for et annet rettssubjekt.
 • Saker som forutsetter endringer i vedtatt økonomiplan.
 • Saker av prinsipiell betydning.
3. Unntak
 • Særlovsbestemmelser
  • Enkelte særlover har bestemmelser som gir administrativt ansatte eller verneombud myndighet til å fatte vedtak som er bindende for kommunen, eller som kan gi oppsettende virkning på vedtak fattet av enhetsleder. Se for eksempel arbeidsmiljøloven, kommunehelsetjenesteloven, folkehelseloven og smittevernloven.
  • Kommunedirektøren må legge slike bestemmelser til grunn i sin myndighetsutøvelse der de får anvendelse.

Lover

Uten tittel

 • Alkoholloven
 • Alkoholloven - alkhl
 • Omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)
Åpn lov i nytt vinduÅpn forskrifter i nytt vindu

Uten tittel

 • Arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
 • Arbeidsmiljøloven - aml
Åpn lov i nytt vinduÅpn forskrifter i nytt vindu

Uten tittel

 • Behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • Forvaltningsloven
 • Forvaltningsloven - fvl
Åpn lov i nytt vinduÅpn forskrifter i nytt vindu

Uten tittel

 • Bygningsloven
 • Plan- og bygningsloven
 • Plan- og bygningsloven - pbl
 • Planlegging og byggesaksbehandling
Åpn lov i nytt vinduÅpn forskrifter i nytt vindu

Uten tittel

 • Folkehelsearbeid (folkehelseloven)
 • Folkehelseloven - fhl
Åpn lov i nytt vinduÅpn forskrifter i nytt vindu

Uten tittel

 • Forurensningsloven
 • Forurensningsloven - forurl
 • Vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Åpn lov i nytt vinduÅpn forskrifter i nytt vindu

Uten tittel

 • Jakt og fangst av vilt (viltloven)
 • Viltloven
 • Viltloven - viltl
Åpn lov i nytt vinduÅpn forskrifter i nytt vindu

Uten tittel

 • Jord (jordlova)
 • Jordlova - jl
Åpn lov i nytt vinduÅpn forskrifter i nytt vindu

Uten tittel

 • Kommuneloven
Åpn lov i nytt vinduÅpn forskrifter i nytt vindu

Uten tittel

 • Smittevernloven - smvl
 • Vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven]
Åpn lov i nytt vinduÅpn forskrifter i nytt vindu